the new sensitivity

חוברת בנושא קולנוע ישראלי העוסקת בתנועת “הרגישות החדשה” שהחלה בשנות השישים בארץ. התנועה ביקשה ליצור קולנוע מודרניסטי בעל ערכים אמנותיים ואסתטיים בנוסח סרטי הגל החדש של הקולנוע הצרפתי.

001
004
006
009
010
011
012
014
015